لطفا صبر نمایید...

تشکیل جلسه هماهنگی استفاده از سامانه الکترونیکی سردر صنوف

شناسه:16

به گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، جلسه هماهنگی بین سازمانهای مرتبط با اجرای قانون ممنوعیت بگارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه روز دوشنبه 2-2-98 با حضور نمایندگان پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی در محل دبیرخانه شورای مذکور برگزار شد.

در این جلسه اسعدی دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی ضمن معرفی سامانه الکترونیکی سردر اصناف به اعضای جلسه، بر لزوم استفاده از سامانه جهت انجام امور جاری با هدف تسریع در انجام امور متقاضیان و همچنین اجرای قانون تاکید کرد و به فرایند تهیه شده برای این امر اشاره کرد.

اسعدی بیان کرد که پس از هماهنگی با فرهنگستان زبان و ادب فارسی بزودی امور مربوط به استعلام اسامی از فرهنگستان از طریق سامانه انجام می شود. همچنین موضوع ارجاع موارد تخلف صنوف از قانون مربوطه، به پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، طی هماهنگی قبلی از طریق سامانه صورت می گیرد.

در این جلسه اعضای حاضر ضمن اعلام آمادگی برای انجام امور فوق، پیشنهاداتی برای چگونگی انجام همکاریهای سازمانی ارایه کردند.

ابتدا یک سطر را انتخاب نمایید