لطفا صبر نمایید...

آغاز دور جدید رصد تابلوهای سردر واحدهای صنفی شهر تهران

شناسه:15

بنا به گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی با آغاز سال جدید و با توجه به راه اندازی سامانه مربوط به اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، موضوع ساماندهی طرح و نوشتار تابلوی واحد های صنفی شهر تهران آغاز شد.

 این گزارش حاکی است که، دبیرخانه شورای پاسداشت زبان فارسی همچون سالهای گذشته، کار تصویربرداری از صنوف مناطق 22 گانه پایتخت را با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا از سر گرفت و در اولین مرحله خیابانهای شهید فیاضی(فرشته)، بلوار شهید اندرزگو و خیابان دکتر شریعتی تصویر برداری شد و پس از بررسی، اقدام قانونی برای اصلاح طرح ها و حذف اسامی و خط بیگانه از روی تابلوها  انجام می گیرد.

ابتدا یک سطر را انتخاب نمایید